skip to Main Content

نوآوری، مدیریت منابع انسانی پایدار و رضایت مشتری

چکیده هدف از این مقاله بررسی چگونگی رفتارهای پایدار منابع انسانی ( اچ.آر.ام ) بر روابط رضایت مشتری در هتل های سوئدی است. هتل های پاسخ داده شده به چهار گروه تقسیم شدند که بر اساس مشارکت آنها در دو…

Read more
Back To Top