skip to Main Content

برنامه‌ریزی LID – BMPها برای کنترل رواناب های شهری: مورد، دهکده المپیک پکن

چکیده در این مقاله، یک تحلیل برنامه‌ریزی برای اجرای نوع توسعه تاثیر کم (LID) از بهترین شیوه‌های مدیریت رواناب های سطحی (BMPs) برای کنترل رواناب شهری ارائه شده‌است. منطقه مسکونی المپیک پکن (BOV) در چین به عنوان نمونه، مورد استفاده…

Read more
Back To Top