skip to Main Content

تحریک تخمک‌گذاری با hCG باروری گاوه‌ای شیری در فصل گرم را بهبود می‌بخشد

چکیده این مطالعه به منظور ارزیابی اثرات گنادوتروپین کوریونی انسان (hCG) {گونادوتروپین کوریونی انسان هورمون تولید شده توسط جفت پس از لانه گزینی است. } بر غلظت پروژسترون پلاسما و باروری متعاقب آن در گاوه‌ای شیری در فصول گرم و…

Read more

جستجوی همسایگی وسیع با برنامه‌ریزی محدود برای یک مساله مسیریابی وسایل نقلیه با محدودیت‌های همزمانی ​

چکیده این مقاله بسط مساله مسیریابی وسایل نقلیه را با پنجره‌های زمانی در نظر می‌گیرد که در آن ورود دو خودرو در مکان‌های مختلف مشتری باید همزمان شود.یعنی این که یک وسیله نقلیه باید مقداری محصول را به یک مشتری…

Read more
Back To Top