skip to Main Content

تخصیص منابع تطبیقی در پروتکل¬های موافق مبتنی بر رایانش ابری

چکیده در سال¬های اخیر یک توجه ویژه به استفاده از سیستم¬های توزیع¬شده در هر حوزه¬ای، به خصوص سیستم¬های ابری وجود داشته¬است. مدیریت منابع به منظور تضمین کیفیت سرویس¬ها برای هر نوع برنامه کاربردی مشارکت می¬کند، به خصوص وقتی یک سیستم…

Read more
Back To Top