skip to Main Content

پروتون تراپی تومور مغزی در با درجه پایین در بزرگسالان: بررسی سیستمیک

چکیده برای بیماران بزرگسال با تومور مغزی پراکنده استفاده از پروتون درمانی با درجه پایین(LLG)، یک نوع رادیو تراپی در حال ظهور است. مقدارامکاناتی که پروتون درمانی ارائه میدهد به سرعت در حال افزایش است. با این حال، در اطلاعات…

Read more
Back To Top