skip to Main Content

چرا و چگونه نیاز به ثبت دانش ضمنی در تولید داریم: مطالعات موردی بازرسی بصری

چکیده مهارت‌های بازرسی بصری انسان همچنان برای تضمین کیفیت تولید و انطباق با استانداردهای صنعت تولید، برتر هستند. با این حال، در حال حاضر نمی‌توان این مهارت‌ها را به طور رسمی با سایر کارکنان به اشتراک گذاشت و به منظور…

Read more

مدیریت دانش در زمینه نوآوری باز: چشم‌انداز بخش تکنولوژی برتر

چکیده الگوی نوآوری باز پدیده، نوآوری معاصر جدید است. فعالیت‌های نوآوری در بخش فن‌آوری پیشرفته نیازمند سطح وسیعی از مدل‌های مشارکتی، خلاقانه و مدیریت دانش موثر برای شرکت‌ها هستند. نظریه‌های ایجاد دانش درون سازمان مبتنی بر روش‌های سیستماتیک برای ایجاد…

Read more
Back To Top