skip to Main Content

از اقدام به فعالیت: تشخیص فعالیت مبتنی بر حسگر

چکیده در مقایسه با اقدامات، فعالیت‌ها بسیار پیچیده‌تر هستند، اما از نظر معنایی آن‌ها بیشتر نماینده زندگی واقعی انسان هستند. تکنیک‌های شناسایی اقدام از داده‌های حاصل از حسگر کامل هستند. با این حال، تلاش‌های اندکی شناسایی فعالیت مبتنی بر حسگر…

Read more
Back To Top