skip to Main Content

انتخاب ویژگی متن با طرح وزن مقاوم و کاهش ابعاد پویا به دسته‌بندی اسناد متنی ​

چکیده این مقاله سه الگوریتم انتخاب ویژگی را با طرح وزن مشخصه و کاهش ابعاد پویا برای مساله خوشه‌بندی سند متنی پیشنهاد می‌کند. خوشه‌بندی سند متنی یک روند جدید در استخراج متن است. در این فرآیند , با استفاده از…

Read more
Back To Top