skip to Main Content

پشتیبانی از تجزیه و تحلیل داده با ترکیب استخراج داده و استخراج متن ​

چکیده در سال‌های اخیر تکنیک‌های داده کاوی و استخراج متن به کرات برای تجزیه و تحلیل پرسشنامه و مرور اطلاعات مورد استفاده قرار گرفته‌اند. تکنیک‌های داده کاوی مانند تحلیل ارتباط و تحلیل خوشه‌ای برای تحلیل بازاریابی مورد استفاده قرار می‌گیرند،…

Read more
Back To Top