skip to Main Content

رمزنویسی مبتنی‌بر ویژگی‌ها در رایانش ابری: مرور مقاله‌ها، تحلیل کاستی‌ها و روندهای آینده

چکیده رایانش ابری دستیابی و ذخیره‌سازی از راه دور داده‌ها را در اینترنت ساده‌تر می‌کند. بااین‌وجود، در ذخیره‌سازی داده‌ها روی سرور ابر ناشناس، مسئله‌های محرمانگی و کنترل دستیابی مطرح است. روش‌های رمز‌نویسی سنتی مانند طرح‌های متقارن و نامتقارن، به‌دلیل عدم…

Read more
Back To Top