skip to Main Content

آموزش عمیق برای رابط کامپیوتر مغز

چکیده رابطهای کامپیوتر مغزی (BCIs)از بازی کردن با ذهن برای ثبت و بازسازی رویاها، داستان را به واقعیت تبدیل کرده‌اند.این برنامه استانداردهای جدیدی را در دنیای اعضای مصنوعی به کار می‌برد، از جمله ایدز یا سلاح‌های مصنوعی، پاها یا بینایی،…

Read more
Back To Top