skip to Main Content

پست مدرنیسم و خرده فرهنگ بی ارزش: فرهنگ هویت و انحطاط

چکیده این مقاله، فرهنگ های پانک {فرهنگ پانک شامل مجموعه ای متنوع از ایدئولوژی ها، مد و دیگر اشکال بیان، هنرهای تجسمی، رقص، ادبیات و فیلم می باشد. این به طور گسترده ای با دیدگاه های ضد استقراء و ارتقاء…

Read more
Back To Top