skip to Main Content

نقش فرهنگی دانشگاه در جامعه: مروری بر مبحث دانشگاه – جامعه

چکیده در این مقاله به تعامل بین دانشگاه و جامعه پرداخته می‌شود. درحالی‌که تحقیق گذشته بر نقش‌های اقتصادی دانشگاه‌ها در جامعه متمرکز بود اما نقش فرهنگی آن‌ها موردتوجه کافی قرار نگرفته است. با توجه به کار میدانی انجام‌شده در بریستول،…

Read more
Back To Top