skip to Main Content

کامپوزیت ها: بخش B

چکیده در مطالعه حاضر، از روش تفاضل محدود مبتنی بر حجم (CV / FD) برای انجام شبیه‌ سازی ترمو شیمیایی فرآیند pultrusion یک میله کامپوزیتی استفاده شده‌ است. به طور مقدماتی، این مدل برای یک چیدمان ساده بدون حدیده و…

Read more
Back To Top