skip to Main Content

خنثی کردن جهت آلیاژ Ti-46Al-8Nb در قالب کامپوزیت Al2O3 با BaZrO3

چکیده کوره نوع Bridgman برای انجماد جهت‌دار Ti-46Al-8Nb (در٪) آلیاژ بین المللی در قالب Al2O3 با پوشش محافظ BaZrO3 استفاده شد.انحلال ماده مقاوم BaZrO3 ، اثرات انتخابگر حالت، ترکیب فاز و ریز ساختارها مورد بررسی قرار گرفت.نتایج نشان داد که…

Read more
Back To Top