skip to Main Content

تجزیه و تحلیل قابلیت اطمینان وابسته به زمان با استفاده از مدل بارگیری وین ARMA

چکیده یک استراتژی مشترک برای مدل سازی بارهای تصادفی در تحلیل پایایی وابسته به زمان، توصیف بارها به عنوان فرآیندهای تصادفی گاوسی است. این فرض برای بسیاری از برنامه های کاربردی مهندسی انجام نمی شود. این مقاله پیشنهاد می کند…

Read more
Back To Top