skip to Main Content

​کاربرد تابع انرژی برای ارزیابی پایداری مجانبی یک سیستم قدرت با یک SVC ​

چکیده چکیده: معمولا از روش تابع انرژی گذرا برای ارزیابی پایداری سیستم قدرت بدون در نظر گرفتن اثر وسایل کنترل استفاده می‌شود.نمونه ی اصلاح شده ی  این روش برای تعیین محدوده پایداری نوسان اول یک سیستم قدرت در حضور یک…

Read more
Back To Top