skip to Main Content

روش PHI2: روشی برای محاسبه قابلیت اطمینان زمان-متغیر ​

چکیده مشکلات قابلیت اطمینان زمان-متغیر در عملکرد مهندسی ظاهر می‌شوند، هنگامی که: (الف)خواص مادی ساختارها در طول زمان  بدتر می شود یا (ب)بارگذاری تصادفی به صورت فرایندهای تصادفی صورت گرفته می شود، در این مقاله یک روش به نام PHI2 ارائه…

Read more
Back To Top