skip to Main Content

تاثیر نانوذراتTiO2بر ویژگی‌های دمایی، مورفولوژیکی و مولکولی ماتریس PHB

چکیده نانوکامپوزیت های PHB /TiO2تهیه شدند و از نظر ویژگی‌های دمایی، مورفولوژیکی و دینامیک مولکولی مشخص شدند.تحلیل TGA نشان داد که تمام سیستم‌های PHB حاوی TiO2، افزایش پایداری حرارتی را نشان دادند.از آنالیز XRD مشاهده شد که بین ۳۰ تا…

Read more
Back To Top