skip to Main Content

گنجاندن قطبیت روابط در ISM و TISM برای نظریه‌پردازی در مدیریت اطلاعات و سازمان

چکیده برخی از روش‌های نگاشت برای مفهوم‌سازی تئوری ها در مدیریت اطلاعات و سازمان مورد استفاده قرار می‌گیرند که ممکن است به مدل‌سازی هر دو نوع بازخورد و ساختارهای سلسله مراتبی کمک کند. مدل‌سازی ساختاری کل تفسیری(TISM) یک افزایش از…

Read more
Back To Top