skip to Main Content

روش پردازش تصویر برای ارزیابی کیفیت و تازگی ماهی

چکیده کیفیت یک ماهی ممکن است عمدتا از طریق رسیدگی، فرآوری و نگهداری از صید به مصرف کنندگان تحت‌تاثیر قرار گیرد. زمان نگهداری و دمای انبار ماهی پس از برداشت، فاکتورهای کلیدی برای حفظ کیفیت نهایی این محصول هستند. این…

Read more
Back To Top