skip to Main Content

بررسی یک تنظیم کننده بهینه شده با جریان ساکن ۲۹۰ Na و مصرف توان ۱۱۵ Μw برای تگ های UHF RFID با استفاده از الگوریتم TLBO

چکیده در این مقاله، یک تنظیم کننده ریپل با خروجی کم و توان کم به وسیله بهینه سازی آموزشی- یادگیری محور (TLBO) برای برنامه ها و کاربرد های شناسایی فرکانس رادیویی طراحی می شود. به منظور کاهش مصرف توان، ولتاژ…

Read more
Back To Top