skip to Main Content

پشتیبانی از تجزیه و تحلیل داده با ترکیب استخراج داده و استخراج متن ​

چکیده در سال‌های اخیر تکنیک‌های داده کاوی و استخراج متن به کرات برای تجزیه و تحلیل پرسشنامه و مرور اطلاعات مورد استفاده قرار گرفته‌اند. تکنیک‌های داده کاوی مانند تحلیل ارتباط و تحلیل خوشه‌ای برای تحلیل بازاریابی مورد استفاده قرار می‌گیرند،…

Read more
۸۰,۰۰۰ ریال – خرید

نقش ابزار بازاریابی الکترونیکی در ساخت تصویری از یک مؤسسه آموزش عالی

چکیده هدف از این مقاله، توصیف جنبه های خاص با توجه به استفاده از ابزارهای بازاریابی الکترونیکی به عنوان یک عامل مؤثر بر درک تصویری از یک مؤسسه آموزش عالی در میان گروه های هدف خود می باشد. این مقاله…

Read more
۱۲۰,۰۰۰ ریال – خرید
Back To Top