skip to Main Content

پشتیبانی از تجزیه و تحلیل داده با ترکیب استخراج داده و استخراج متن ​

چکیده در سال‌های اخیر تکنیک‌های داده کاوی و استخراج متن به کرات برای تجزیه و تحلیل پرسشنامه و مرور اطلاعات مورد استفاده قرار گرفته‌اند. تکنیک‌های داده کاوی مانند تحلیل ارتباط و تحلیل خوشه‌ای برای تحلیل بازاریابی مورد استفاده قرار می‌گیرند،…

Read more

نقش ابزار بازاریابی الکترونیکی در ساخت تصویری از یک مؤسسه آموزش عالی

چکیده هدف از این مقاله، توصیف جنبه های خاص با توجه به استفاده از ابزارهای بازاریابی الکترونیکی به عنوان یک عامل مؤثر بر درک تصویری از یک مؤسسه آموزش عالی در میان گروه های هدف خود می باشد. این مقاله…

Read more
Back To Top