skip to Main Content

Taiga: بهینه‌سازی عملکرد الگوریتم درخت تصمیم گیری c4.5

چکیده طبقه بندی یک مشکل مهم یادگیری ماشین است و الگوریتم های ساخت‌ درخت تصمیم یک کلاس مهم برای حل این مشکل هستند. RainForest روش قابل قبولی برای پیاده‌سازی الگوریتم های ساخت‌ درخت تصمیم‌گیری است.این الگوریتم شامل چندین الگوریتم است،…

Read more

چگونه آموزش کیفیت خدمات مشتری را بهبود می‌بخشد؟ نقش انتقال آموزش و رضایت شغلی ​

چکیده این مطالعه به بررسی نقش انتقال آموزش و رضایت شغلی در رابطه بین آموزش و کیفیت خدمات مشتری می‌پردازد. داده‌ها از ۲۳۰ کارمند و سرپرستان آن‌ها جمع‌آوری و با استفاده از مدل‌سازی معادله ساختاری مورد تجزیه و تحلیل قرار…

Read more

تحلیل رابطه بین رویه های مدیریت منابع انسانی و تعهد سازمانی از یک دیدگاه استراتژیک: یافته هایی از صنعت بانکداری

چکیده هدف اين تحقيق ارزيابي تأثيرات رويه هاي مديريت منابع انساني بر تعهد سازماني، بطور جداگانه و با يک روش معين، مي باشد. داده ها از 304 شرکت کننده شاغل در صنعت بانکداري در Eskişehir جمع آوري شدند. بدين منظور،…

Read more
Back To Top