skip to Main Content

توسعه نظری و بررسی عددی رفتار جذب انرژی لوله‌های چند سلولی مخروطی کوچک

چکیده در این تحقیق، رفتار crashworthiness (توانایی یک ساختار برای حفاظت از اشخاص آن در طول ضربه است) لوله‌های چند سلولی مخروطی به صورت تیوری و عددی مورد بررسی قرار گرفته‌است. دیوار کناری و برش عرضی که به سلول‌ها تقسیم…

Read more
Back To Top