skip to Main Content

VIVACE ( انرژی پاک آبی ارتعاشی ناشی از گرداب ) : یک مفهوم جدید در تولید انرژی پاک و تجدید پذیر از جریان سیال

چکیده هر وسیله‌ای که با هدف مهار کردن انرژی‌های پاک و تجدیدپذیر از اقیانوس و دیگر منابع آب در آمریکا باشد باید تراکم انرژی بالایی داشته باشد، ساده باشد، دارای نگهداری کم باشد، با اهداف هزینه چرخه دوام مطابقت داشته…

Read more
Back To Top