skip to Main Content

بررسی ترکیب پایداری و مدیریت زنجیره تامین

چکیده هدف از این مقاله، بررسی تحقیقات موجود و تحقیقات آکادمیک مربوط به مفهوم مدیریت زنجیره پایدار می باشد. طراحی/ روش شناسی/ رویکرد : محققان بیشتر به بررسی ادبیات مربوط به ( پایداری ) و ( مدیریت زنجیره تامین )…

Read more
Back To Top