skip to Main Content

سیستم‌های کامپیوتری نسل آینده پیدا کردن مه قابل‌اعتماد من: یک چارچوب ارزیابی اعتماد مبتنی بر منطق فازی

چکیده رشد IoT با مقدار زیادی داده تولید شده در سال ۲۰۱۵ به اثبات رسیده‌است و انتظار می‌رود که در سال‌های آینده نیز بیشتر شود. براساس ابر، برای رسیدن به حجم، تنوع و سرعت داده ها که IoT تولید می…

Read more
Back To Top