skip to Main Content

تحلیل غیر خطی سازه‌ها با استفاده از روش دو نقطه‌ای

چکیده معادلات جبری غیر خطی باید با یک روشی که قبلا استفاده شده است حل شوند، معادلات غیر خطی با ارزیابی عبارت‌های غیر خطی با راه‌حل شناخته‌شده از تکرار قبلی، خطی می‌شوند.روش نیوتن - رافسون که مبتنی بر بسط سری…

Read more
Back To Top