skip to Main Content

تولید کربن‌های فعال از لاستیک‌ها برای کنترل دمای پایین

چکیده لاستیک‌های کهنه در یک رآکتور کوچک ساخته شدند و char محصول به طور شیمیایی با مواد شیمیایی قلیایی،, KOH K2CO3, NaOH وNa2CO3 فعال شدند تا کربن‌های فعال شده در لاستیک تولید شوند. سپس محصولات کربن فعال از نظر توانایی…

Read more
Back To Top