skip to Main Content

نقشه برداری سه بعدی پریشانی های آسفالت با استفاده از سیستم بدون سرنشین هوایی (UAV)

چکیده پایش و تعمیر و نگهداری جاده آسفالت یک کار پرهزینه اما یک امر ضروری در حفظ یک بهره برداری ایمن است . ارزیابی وضعیت سطح جاده یک بخش ضروری برای روش‌های اخیر سیستم‌های مدیریت روسازی است، زیرا استراتژی‌های مقاوم…

Read more
Back To Top