skip to Main Content

تومورشناسی بالینی واکنش تومور در uveal(جسم مژگانی و مشیمیه) melanomas (تومور سیاه رنگ قشر عمیق پوست)درمان شده با اشعه پروتون درمانی

چکیده اهداف: پایش درمان پروتون درمانی uveal of melanomas متکی به کاهش ضخامت بر روی سونوگرافی مکرر B هر ۶ ماه برای ۲ سال و پس از آن است. قبلا pseudoprogression(پیشرفت کاذب)، پدیده‌ای که در دیگر انواع تومور در طول…

Read more

اولتراسوند ترویج کاتالیزور آزاد و ترکیب نشده یک سنتز چهار جزیی از ۲ H – ایندازولو [b-2،۱] فتالازین تری اون در مایعات یونی خنثی ۱- بوتیل-۳- متیل میدازولیم برمید

چکیده روش کاتالیزور آزاد و ترکیب نشده یک سنتز چهار جزیی از 2 H – ایندازولو   [b-2،1] فتالازین تری اون از امواج فراصوت، در دمای اتاق با استفاده از برومید 1-بوتیل-3-متیل میدازولیم برمید به عنوان یک واکنش محيط خنثی شرح…

Read more
Back To Top