skip to Main Content

تعیین پارامترهای حداکثر و نهایت مقاومت برشی خاک رس فشرده

چکیده پارامترهای مقاومت برشی لایه رس فشرده (CCLs)برای طراحی ایمنی و تجزیه و تحلیل پایداری انبارهای معدن مورد نیاز است.مقاومت برشی خاک‌ها معمولا از طریق آزمایش‌های برش مستقیم یا سه محوری انجام می‌شود.با این حال، برای همان نمونه خاک، روش‌های…

Read more

بافت زنی خاک و غشاهای خاکی اثر فیبر تقویت شده بر مقاومت خاک های سیمانی

چکیده هدف این مطالعه، بررسی تفاوت‌های موجود در قدرت یک خاک شنی سیمانی مصنوعی با و بدون فیبر تقویت شده، است. پارامترهای کنترل‌کننده مورد ارزیابی عبارت بودند از:مقدار سیمان، تخلخل،میزان رطوبت، و نسبت خلا / سیمان. یک سری تست های…

Read more
Back To Top