skip to Main Content

هوش سازمانی: دیدگاه ساختاردهی

چکیده هدف – اهداف این مقاله یکی¬کردن دیدگاه¬های مجزا در هوش سازمانی از نقطه نگاه نظریه ساختاردهی Giddens می¬باشد. طراحی/روش¬شناسی/رهیافت – مقاله یک مورد مطالعاتی از شرکتی که یک گروه تولیدی الکترونیکی کوچک واقع¬شده در ناحیه New England شمال آمریکا…

Read more
Back To Top