skip to Main Content

روانشناسی تکاملی متقابل فرهنگی

چکیده شاید هیچ زمینه از روان‌شناسی به شدت با انگیزه و تجهیز بهتر از روان‌شناسی تکاملی برای پاسخ به فراخوان اخیر برای روان شناسان برای گسترش پایه تجربی خود فراتر از نمونه WEIRD (آموزش غربی دموکراتیک غنی صنعتی شده) نباشد.…

Read more
Back To Top