skip to Main Content

گشتاور مناسب فلنج سوراخ شده برای مقاومت در برابر مناطق لرزه ای

چکیده آسیب گسترده در اتصالات welded تقویت نشده (WUF)در زلزله‌های گذشته منجر به ایده استفاده از اتصالات کاهش برش (RBS)برای جلوگیری از حالت‌های شکست ترد در اتصالات جوش شده شده‌است. با استفاده از یک مفهوم مشابه، اتصال خمشی فلنج(DF)با یک…

Read more
Back To Top