skip to Main Content

تحول فرآیند مدیریت دولتی با استفاده از پیاده سازی هوش رقابتی

چکیده در مناطق شهری ،رقابت با   بودجه اروپا،بودجه دولتی،منابع انسانی ماهر و غیره مرتبط است.اگر فرآیند منطقه ای سازی به طور کامل انجام شود تراکم های شهری در رومانی با توجه به مناطقی که توسط آنها مدیریت می شوند دسته…

Read more
Back To Top