skip to Main Content

سالمندی در محیط شهرها: توسعه شهرهای

چکیده محیط‌های در حال توسعه پاسخگو بهنیازهای افراد مسن‌تر، دغدغه اصلی سیاست اجتماعی و عمومی شده‌است. هدف این مقاله ارائه دیدگاهی انتقادی در مورد آنچه که "شهرهای دوست‌دار مسن ها" نامیده شده‌است، با تغییر تمرکز از پرسش‌هایی از قبیل "شهر…

Read more
Back To Top