skip to Main Content

پتانسیل انرژی خورشیدی بر روی بام‌ها و نماها در یک چشم‌انداز شهری

چکیده یک مدل شهری سه‌بعدی برای محاسبه و محاسبه پتانسیل انرژی خورشیدی ساختمان‌ها توسعه داده شد و پتانسیل بام‌ها را با نماهای خارجی یکپارچه کرد. برای ارزیابی این پتانسیل، یک مدل سطح دیجیتالی (DSM)منطقه شهری از داده‌های LiDAR ساخته شد…

Read more
Back To Top