skip to Main Content

ترکیب سرویس‌های وب معنایی در حوزه فیزیک نجومی: مسایل و راه‌حل‌ها ​

چکیده خدمات وب معنایی (SWS)به خاطر نقش خود در درک پتانسیل ایجاد خدمات در زمینه محاسبات سرویس گرا مورد استقبال قرار گرفته‌اند.با این حال، بسیاری از حوزه‌های کاربردی، مانند فیزیک نجومی، نیاز به بازنگری اساسی در چگونگی ترکیب خدماتی که…

Read more
Back To Top