skip to Main Content

استفاده از ساختارهای پروتیین سه‌بعدی برای استخراج QSARهای ۳ بعدی

چکیده به طور فزاینده ای، ساختار سه بعدی ماکرو مولکولی در یک پروژه طراحی دارو شناخته شده است. این ساختار را می توان برای غربالگری مجازی پایگاه های اطلاعاتی ترکیب و برای طراحی نوین لیگاندها استفاده کرد.زمانی که لیگاندها شناسایی…

Read more
Back To Top