skip to Main Content

تومورشناسی بالینی واکنش تومور در uveal(جسم مژگانی و مشیمیه) melanomas (تومور سیاه رنگ قشر عمیق پوست)درمان شده با اشعه پروتون درمانی

چکیده اهداف: پایش درمان پروتون درمانی uveal of melanomas متکی به کاهش ضخامت بر روی سونوگرافی مکرر B هر ۶ ماه برای ۲ سال و پس از آن است. قبلا pseudoprogression(پیشرفت کاذب)، پدیده‌ای که در دیگر انواع تومور در طول…

Read more
Back To Top