skip to Main Content

ایجاد ارزش مشترک بین هتل‌ها و مشتریان نا توان: یک مطالعه اکتشافی

چکیده این مطالعه به بررسی چگونگی تاثیرگذاری تامین کنندگان خدمات و مشتریان بر نگرش خریداران نسبت به ارائه دهندگان خدمات می‌پردازد. منطق غالب ، یک مفهوم رایج در صنعت خدمات است، که یک تئوری بازاریابی مهم را ارایه می‌دهد که…

Read more

ارزش هم آفرینی و وفاداری مشتری چکیده

چکیده این تحقیق به بررسی ارزش هم آفرینی و تاثیر آن بر وفاداری به سازمان از دیدگاه نگرشی و رفتاری می‌پردازد. برای انجام این کار، این تحقیق از دیدگاه مشتری استفاده می‌کند. این مطالعه تجربی از مدل‌سازی معادله ساختاری (AMOS)به…

Read more

بهبود عملکرد رابطه برند از طریق مشارکت مشتری و ایجاد ارزش در انجمن‌های برند رسانه‌های اجتماعی

چکیده این تحقیق فرصت‌های جدید را در انتخاب مشتری مشترک برای هم‌کاری با ارزش از طریق مشارکت آن‌ها در تجربه نشان می‌دهد. با این حال، نسبتا کم در مورد چگونگی تاثیر مشارکت مشتری (CP)بر ایجاد ارزش و نتایج عملکرد رابطه…

Read more

ایجاد یک دیدگاه  در تحلیل و طراحی سیستم های اطلاعاتی

چکیده  تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم‌های اطلاعاتی (isad)طراحی سیستم‌های اطلاعاتی (IS)را در راستای الزامات یک محیط تجاری تضمین می‌کند.از آنجا که رویکردهای isad در حال حاضر منطق غالب تجارت را دنبال می‌کنند، ظهور یک منطق کسب‌وکار جدید و موفق…

Read more

تسهیل زنجیره گرایش بازار چین به خلق مشترک ارزش (بها): نقش میانجی اتخاذ (قبول) بازاریابی الکترونیکی

چکیده گرچه ارتباط مستقیم میان گرایش (MO) و بهای شرکت (تجارتخانه)در نظر گرفته شده است، مطالعات اندکی مزایای MO را روی خلق مشترک ارزش (بها) آزموده اند. بنابراین، دیدگاه جدید برای تعیین این که چگونه MO می تواند ارتباط میان…

Read more
Back To Top