skip to Main Content

ارزیابی جامع مصرف کننده از مارکهای شرکتی خرده‌ فروش و تاثیر روی نیت صداقت و وفاداری مصرف کننده

چکیده ما چهارچوبی جامع برای ارزیابی مصرف کننده از مارکهای شرکتی خرده فروشی ارائه میدهیم که "درک برابری مشتری" نام دارد. با توجه به نظریه‌ی برابر مصرف کننده این فرضیه را مطرح کردیم که "درک برابری مشتری" یک ارزیابی مرتبه‌ی…

Read more
Back To Top