skip to Main Content

TCP چندگانه برای برقراری ارتباط V2I در SDN و مکان های کوچک کنترل‌شده با استفاده از شبکه هوشمند

چکیده اتصال کاربرد وسایل نقلیه به زیرساخت (V2I) به انواع برنامه‌های ایمنی، سرگرمی و تحرک در شهرهای هوشمند امکان می‌دهد. با این حال، این کاربردها به "اتصال همیشه بهتر و یکپارچه" نیاز دارند که یک چالش کلیدی در زمینه دسترسی…

Read more
Back To Top