skip to Main Content

به¬صرفه¬ترین فروشنده خودرو با عدم قطعیت قیمت: یک رویکرد جدید DEA

چکیده ارزیابی عملکرد فروشنده یک موضوع مهم است که دارای پیامدهای استراتژیکی برای مدیریت یک شرکت کارآمد است. با این حال، معیارهای بسیار مهمی برای شرکت در حال رشد وجود دارد. این معیارها ممکن است با هم تناقض داشته باشند.…

Read more
Back To Top