skip to Main Content

توسعه گروه در تیم های مجازی: یک بررسی مجدد تجربی

چکیده تصور بر این است که تیم های مجازی دارای تجربه و دارای نتایج ضعیف می باشند زیرا که تعامل رو در روی (فیزیکی یا حقیقی) اندک یا هیچ تعاملی رو در رویی در آنها وجود ندارد و یک تمایل…

Read more
Back To Top