skip to Main Content

مدیریت کیفیت جامع قرن بیست و یکم انگاره (پارادیم) اورژانسی

چکیده هدف: هدف این مقاله ارایه چارچوب یک پارادایم (نگاره، نمونه) چهارم است زیرا سه پارادایم موجود در مدیریت کیفیت، دیگر برای درک آنچه که در گذشته رخ داده است و درک آنچه در حال حاضر در حال رخ دادن…

Read more
Back To Top