skip to Main Content

آیا فن‌آوری واقعیت تقویت‌شده ابزار موثری برای تجارت الکترونیکی است؟یک دیدگاه تعامل و ظرافت

چکیده این مطالعه اثربخشی واقعیت تقویت‌شده (AR)را به عنوان یک ابزار تجارت الکترونیک با استفاده از عینک آفتابی و ساعت ارزیابی می‌کند .مطالعه ۱ اثربخشی AR را با مقایسه آن با یک وب سایت معمولی بررسی می‌کند .نتایج نشان می‌دهند…

Read more
Back To Top