skip to Main Content

اثر اصلاح سطح یک ژنراتور گردابی مستطیل شکل بر سرعت انتقال حرارت از یک سطح به سیال: یک مطالعه گسترده

چکیده برای بسیاری از کاربردهای صنعتی، خنک کردن سطح داغ برای بهبود عملکرد سیستم از اهمیت زیادی برخوردار است. سطح مرطوب شده، نقش حیاتی در فرآیند انتقال گرما ایفا می‌کند. افزایش رطوبت سطح خیس‌شده ممکن است باعث بهبود سرعت انتقال…

Read more

افزایش انتقال گرما و افت فشار برای مبدل‌های حرارتی فشرده لوله‌ای و لوله‌ای با ژنراتورهای موج دارنوع مستطیلی ​

چکیده در کار فعلی، افزایش انتقال حرارت و مجازات از دست دادن فشار برای مبدل های حرارتی جمع و جور با لوله و لوله های موجی پایین و بالا مستطیلی مستطیل شکل به عنوان فرم های ویژه بالنت در تعداد…

Read more

بهینه سازی شکل و زاویه حمله ژنراتور گردابی بالدار در یک کانال مستطیلی برای افزایش انتقال حرارت

چکیده یک شبیه سازی عددی سه بعدی برای بررسی اثر شکل و زاویه حمله ژنراتور گرداب بر روی انتقال حرارت و ویژگی های جریان سیال در یک گودال گرمایی مستطیلی انجام شد. معادلات جرم، حرکتی و انرژی با استفاده از…

Read more
Back To Top